Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden ADAJE

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld voor de online verkoop van producten door Bosmans Johan via https://Adaje.be
Bosmans Johan ( hierna JB genoemd)is gevestigd te Eppegem en kantoorhoudende  Steenweg op Zemstbos 33 in 1980 te Eppegem. Is geregistreerd in het handelsregister onder nr. 0877.131.309.
Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JB tenzij zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
Door een aanbieding te accepteren dan wel het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken mits akkoord van JB .De overige bepalingen blijven dan onverkort van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van JB zijn vrijblijvend. JB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat  noodzakelijk is.
2.2 Pas nadat JB uw bestelling heeft geaccepteerd komt een overeenkomst tot stand. JB  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JB dit aan u mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Enkel een bij een volledig nieuwe bestelling kunnen aanpassingen geaccepteerd worden.
.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW.
3.2 De prijzen zoals genoemd op de website
https://Adaje.be zijn exclusief verzendkosten.
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. U kunt betalen door middel van iDEAL , Bancontact, Visa of Mastercard maar pas na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden extra kosten berekend.
3.4. Na het aanvaarden van uw Adaje aankoopbewijs zijn wij niet verplicht bij welke reden dan ook uw geld terug te storten.
Artikel 4. Levering
4.1 BJ verzendt alle bestellingen uiterlijk binnen Tien (20) werkdagen na ontvangst van de betaling via Sendcloud naar het door u aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
4.2  Als dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Indien JB de overeengekomen levertijd overschrijdt verkrijgt u niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor u uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het is JB toegestaan in gedeelten te leveren. Mits melding aan de koper

Artikel 5. Reclames en retourzending

5.1 JB doet er alles aan om een perfect product te leveren. Als het bestelde product toch niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kunt u dit binnen veertien(14) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour zenden. Indien binnen deze termijn door JB geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, wordt JB geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.2 Mocht er door toedoen van JB een probleem ontstaan, dan zal JB dit zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Als deze oplossing niet aan uw verwachting voldoet, kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt wanneer a: Het product gebruikt, uit de originele verpakking is verwijderd gedragen en/of gewassen is, B: Uzelf hebt getracht een gebrek te herstellen, C: De gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
5.3 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet gebruikt, gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle labels. De kosten van retour zenden zijn voor uw eigen rekening.
BJ zal binnen Tien (10) werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. Deze verzendkosten worden beschouwd als vergoeding voor retour zenden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 JB kan niet en onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, tenzij door principaal en klant gezamenlijk akkoord wordt gegaan aangaande bewezen en onaanvechtbare schade berokkend door principaal, schade waardoor klant van principaal rechtstreeks schade lijdt
Artikel 7. Overmacht
7.1 JB heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze 1) de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel 2) de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit doet JB door middel van een schriftelijke mededeling. JB is in dit geval niet gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.(zie ook artikel 6)
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan JB kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan JB bij bestelling opgave doet van een adres, is JB gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan JB schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan u bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door JB gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JB deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Mochten één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met JB in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen. Deze wordt dan vervangen door een door JB vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 JB is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze de Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België, waarbij enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd zijnOndnr. 0877.131.309
Handelsnaam: Bosmans Johan
Adres: Steenweg op Zemstbos 33
1980 Eppegem 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord?
Ja Nee Meer over cookies »